top of page

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KOSTENMAATSCHAP ADVOCATENKANTOOR INDIGO ADVOCATUUR EN DE DAARBIJ AANGESLOTEN ADVOCATEN

 

ARTIKEL 1 KANTOOR

Indigo Advocatuur is een kostenmaatschap, hierna ook te noemen: ‘Indigo’, bestaande uit de advocaat mr. D. Akdemir h.o.d.n. Indigo Advocatuur (een eenmanszaak, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62910981) en de advocaat mr. S. Scheimann h.o.d.n. Scheimann Advocatuur (een eenmanszaak, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70955565)

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de kostenmaatschap en de daarbij aangesloten advocaten.

 

De advocaten aangesloten bij de kostenmaatschap stellen zich tot doel het beoefenen van de advocatuur. Iedere advocaat werkt voor eigen rekening en risico.  

ARTIKEL 2 TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

Indigo verleent haar diensten, ongeacht of daar een beloning voor is overeengekomen, uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden ten aanzien van alle door Indigo verrichte en te verrichten werkzaamheden en gelden ten behoeve van een ieder die bij Indigo werkzaam is, door Indigo wordt ingeschakeld en voor wie Indigo aansprakelijk kan zijn. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarde wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten

ARTIKEL 3 OPDRACHT

Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door een van de aangesloten (behandelende) advocaten waarna de overeenkomst (van opdracht) pas tot stand komt. De opdrachtgever, hierna ook te noemen: ‘cliënt’, stemt ermee in dat Indigo onder haar verantwoordelijkheid de opdracht uitvoert door een van haar medewerkers, dan wel laat uitvoeren door derden in opdracht van Indigo. De overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat deze door Indigo schriftelijk is aanvaard. De uitvoering van opdrachten geschiedt slechts ten behoeve van cliënt. Derden kun hieraan dus geen rechten ontlenen. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 BW wordt hier uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 4 UITVOERING WERKZAAMHEDEN

Met de werkzaamheden wordt aangevangen nadat cliënt akkoord is gegaan met de opdrachtbevestiging van Indigo en na betaling van het gevraagde voorschot en ingeval van gefinancierde rechtsbijstand na verstrekking van de toevoeging en betaling van de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage. Indigo zal zich inspannen de overeenkomst met cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Cliënt is gehouden alle gegevens en informatie die van belang zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en volledig aan Indigo te verstrekken.                                                                                                                                                                                                                         

ARTIKEL 5 DERDEN

Indigo is gerechtigd bij uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen een en ander voor rekening en risico van cliënt. De betaalde kosten en onkosten van derden zullen gespecificeerd in rekening worden gebracht. Indigo is niet aansprakelijk voor eventuele schade door fouten of tekortkomingen van deze derden. Indigo is bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.                                                                                                                                                                                                                         

ARTIKEL 6 HONORARIUM, DECLARATIE EN BETALING

Cliënt is aan Indigo honorarium verschuldigd, vermeerderd met 5% algemene kantoorkosten en de verschuldigde omzetbelasting (BTW). Het honorarium wordt berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het overeengekomen uurtarief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  Daarnaast zal bij de cliënt eventuele verschotten, waaronder, griffierechten, deurwaarderskosten en kosten voor uittreksels, in rekening worden gebracht.

 

Indigo is gerechtigd te allen tijde een voorschot te verlangen. Het betaalde voorschot zal worden verbruikt waarna een nota over de gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief zal worden verstrekt. Indien nodig zal een nieuw voorschot in rekening worden gebracht. Indigo zal afhankelijk van de werkzaamheden maandelijks declareren. De declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.  Indien niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd. Indigo is dan tevens gerechtigd haar werkzaamheden zonder nadere aankondiging op te schorten of te staken. Indigo is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor is of zal ontstaan. Indien Indigo genoodzaakt is invorderingsmaatregelen te treffen, zullen alle kosten van incasso voor rekening van cliënt komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van Indigo is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Indigo gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het volgens de polis geldende eigen risico. De aansprakelijkheid van Indigo voor tekortkomingen die niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden gedekt, is beperkt tot de omvang van het door cliënt in het desbetreffende kalenderjaar betaalde honorarium.

 

Aanspraken op schadevergoeding alsmede alle vorderingsrechten en/of bevoegdheden vervallen in ieder geval zes maanden na het bij cliënt bekend worden van met enige mogelijk tot aansprakelijkheid leidende gebeurtenis.

 

Cliënt vrijwaart Indigo tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de voor cliënt verrichte werkzaamheden of daaruit voortvloeien en is gehouden de redelijke kosten te vergoeden van verweer tegen deze aanspraken.

 

ARTIKEL 8 GESCHILLEN

Op de rechtsverhouding tussen Indigo en cliënt is Nederlands recht van toepassing. Rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen kennis te nemen. 

bottom of page