top of page

Tarieven

Transparantie en efficiëntie is waar Indigo Advocatuur voor staat als het om de financiën gaat. U wilt zo laag mogelijke kosten en u wilt inzicht in waar u voor betaalt. Indigo Advocatuur biedt dat. Met u zullen zoveel als mogelijk prijsafspraken worden gemaakt. Dat kan door gebruik te maken van een all-in tarief voor bepaalde juridische kwesties of door in samenspraak een plafond in te stellen.

Indigo Advocatuur stelt u bovendien in staat kosteloos het eerste half-uur-durende (telefonische of persoonlijke) kennismakingsgesprek. In geval er een opdracht wordt gegeven voor het behandelen van uw zaak, zal allereerst worden onderzocht of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Valt u onder de inkomensgrens dan hoeft u slechts een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage te voldoen en eventueel het gereduceerde griffierecht te betalen in geval van een procedure. Een toevoeging is ook mogelijk bij mediation. Komt bij een mediation slechts 1 van u in aanmerking voor een toevoeging, dan zal het uurtarief voor de ander slechts voor de helft worden gerekend.

Gratis kennismakingsgesprek

Voordat u uw zaak bij een advocaat of mediator neerlegt, wilt u weten of u de juiste persoon voor u hebt om u bij te staan. Een kennismaking is daarom van groot belang. Het kennismakingsgesprek is met name bedoeld om te bekijken welke mogelijke wegen er voor u zijn om het beste resultaat te krijgen. Het kennismakingsgesprek duurt maximaal een half uur en is voor u kosteloos en geheel vrijblijvend.

Gesubsidieerde Rechtsbijstand/Toevoeging

Een advocaat moet altijd nagaan of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd. In de volksmond wordt dit ook wel ‘pro deo’ genoemd. De Raad voor Rechtsbijstand onderzoekt aan de hand van uw belastinggegevens of uw inkomen onder de grens valt en stelt de eigen bijdrage vast. De eigen bijdrage is hetgeen u aan de advocaat betaalt. Het overige honorarium van de advocaat wordt door de Staat betaalt. In sommige gevallen kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor het voldoen van de nota voor de eigen bijdrage en kost de toevoeging u dus niets.  Naast de eigen bijdrage moet u nog wel het (gereduceerde) griffierecht betalen in geval er bij de rechtbank geprocedeerd wordt. Daarnaast kan het voorkomen dat u zogenaamde verschotten moet betalen. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de advocaat betaalt voor het aanvragen van uittreksels e.d. U dient er rekening mee te houden dat u door de rechtbank veroordeelt kunt worden tot betaling van de proceskosten van de andere partij, indien u de procedure ‘verliest’. De proceskosten vallen niet onder de toevoeging en komen voor eigen rekening.

Uurtarief 

Als er geen andere afspraken gemaakt worden, geldt het standaard gehanteerde uurtarief van € 210,- exclusief BTW en verschotten. Onder verschotten worden de bijkomende kosten verstaan die de advocaat voorschiet voor de client, zoals griffiekosten en kosten voor de aanvraag van uittreksels. Indigo Advocatuur rekent over haar honorarium geen extra kantoorkosten, zoals gebruikelijk binnen de advocatuur. Het uurtarief wordt vooraf met u overeengekomen.

All-in tarieven

Wilt u vooraf weten waar u aan toe bent? Indigo Advocatuur biedt voor veel voorkomende juridische kwesties standaard tarieven. De all-in tarieven zijn inclusief BTW, maar exclusief griffierechten (in geval van een procedure) en overige verschotten. Indigo Advocatuur behoudt zich het recht voor een zaak die weliswaar voorkomt in onderstaande lijst, niet onder een all-in tarief aan te nemen, wegens complexiteit van de zaak.

 

Advieskwesties

Echtscheidingen op tegenspraak kunnen niet voor een all-in tarief worden gedaan, omdat van tevoren niet in te schatten valt hoe het proces zal verlopen en welke nevenverzoeken zullen worden gedaan. Wel kan  -indien u voornemens bent zo’n procedure te starten of indien u zich moet verweren in een echtscheiding op tegenspraak-  een procesadvies worden gegeven over uiteenlopende onderwerpen tegen een all-in tarief. Met dit advies kunt u een inschatting maken van de haalbaarheid van uw zaak. Dit advies kan de volgende onderwerpen beslaan:

(her)berekenen kinderalimentatie:  € 350,-

werkzaamheden omvatten een gesprek van een half uur, bestudering van aangeleverde stukken, het maken van de alimentatieberekening en het opstellen van een schriftelijk advies

(her)berekenen kinderalimentatie bij ondernemer: € 450,-

werkzaamheden omvatten een gesprek van een half uur, bestudering van aangeleverde jaarstukken en overige financiële bescheiden, het maken van de alimentatieberekening en het opstellen van een schriftelijk advies.

 

(her)berekenen partneralimentatie: € 400,-

werkzaamheden omvatten een gesprek van een half uur, bestudering van aangeleverde stukken, het maken van de alimentatieberekening en het opstellen van een schriftelijk advies.

(her)berekenen partneralimentatie bij ondernemer € 500,-

werkzaamheden omvatten een gesprek van een half uur, bestudering van aangeleverde jaarstukken en overige financiële bescheiden, het maken van de alimentatieberekening en het opstellen van een schriftelijk advies.

 

advies over echtscheiding op tegenspraak: € 200,-

werkzaamheden omvatten een gesprek van een half uur, bestudering van het verzoekschrift tot echtscheiding (bij een verwerende partij) of inventarisatie van de gewenste uitkomst (bij een potentiële verzoekende partij) en het opstellen van een schriftelijk advies.

 

Mediation

De tarieven voor mediation gelden niet bij een huwelijk waarbij (1 van) de partners ondernemer (is) zijn, een huwelijk met huwelijkse voorwaarden of een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden.

 

All-in Echtscheidingsmediation  € 2.750,-

werkzaamheden omvatten een kennismakingsgesprek op kantoor, maximaal vier besprekingen van anderhalf uur, opstellen convenant, opstellen en indienen gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, inschrijving echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. Gezien het scherpe all-in tarief, kan een all-in echtscheidingsmediation niet worden aangenomen in combinatie met een toevoeging. Het all-in tarief is een totaal bedrag en wordt dus in principe door de partners bij helfte gedeeld (derhalve € 1.375,- per persoon), tenzij partners daarover andere afspraken maken.

 

Naast de genoemde werkzaamheden is het mogelijk de All-in Echtscheidingsmediation uit te breiden. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn als u kinderen hebt. Deze extra werkzaamheden zijn:

 

- Opstellen ouderschapsplan:  € 250,-

- Advies en berekening kinderalimentatie:  € 250,-

- Advies en berekening partneralimentatie:  € 250,-

 

Komt u er in 4 gesprekken niet uit, dan is het mogelijk extra mediationgesprekken te voeren tegen het reguliere uurtarief van € 190,- ex BTW.

 

All-in echtscheidingsmediation met een internationaal karakter  € 3.500,-

werkzaamheden omvatten een kennismakingsgesprek op kantoor, maximaal vier besprekingen van anderhalf uur, opstellen Engelstalig convenant (indien vereist), opstellen en indienen gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, inschrijving echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. Gezien het scherpe all-in tarief, kan een all-in echtscheidingsmediation niet worden aangenomen in combinatie met een toevoeging. Het all-in tarief is een totaal bedrag en wordt dus in principe door de partners bij helfte gedeeld (derhalve € 1.750,- per persoon), tenzij partners daarover andere afspraken maken.

Naast de genoemde werkzaamheden is het mogelijk de internationale All-in Echtscheidingsmediation uit te breiden. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn als u kinderen hebt. Deze extra werkzaamheden zijn:

- Opstellen (Engelstalig) ouderschapsplan:  € 300,-

- Advies en berekening kinderalimentatie:  € 300,-

- Advies en berekening partneralimentatie:  € 300,-

 

Komt u er in 4 gesprekken niet uit, dan is het mogelijk extra mediationgesprekken te voeren tegen het reguliere uurtarief van € 190,- ex BTW.

Procedures

De onderstaande procedures op tegenspraak kunnen onder een all-in tarief worden aangenomen. De all-in tarieven zijn steeds inclusief BTW en exclusief griffierechten (circa € 274,-) en verschotten (kosten voor uittreksels e.d., meestal € 10,- per stuk)). Doorgaans vindt er bij de genoemde procedures slechts 1 zitting plaats. Bij de berekening van de all-in tarieven voor de onderstaande procedures is dan ook uitgegaan van 1 zitting. Iedere extra zitting wordt belast met het gewone uurtarief van € 190,- ex BTW.

Als de procedure gevoerd wordt binnen het Arrondissement Rotterdam (locaties Dordrecht en Rotterdam) worden geen reiskosten gerekend. Buiten het Arrondissement Rotterdam wordt de reistijd belast met een uurtarief van € 100,– exclusief BTW. De all-in tarieven zijn berekend op grond van het maximaal aantal uren dat normaal voor zo’n soort zaak staat. Het  gebruikelijke aantal uren staat vermeld bij de desbetreffende procedure. Dit is ruim berekend en is dan ook voldoende voor een goede behandeling van de zaak. Mocht onverhoopt meer tijd met de zaak gemoeid zijn, dan geldt voor het meerdere het uurtarief van € 190,- ex BTW.

- Procedure tot vervangende toestemming erkenning kind € 1.500,-

- Procedure tot gerechtelijke vaststelling vaderschap € 1.500,-

- Procedure tot ontkenning vaderschap € 1.500,-

- Procedure tot vervangende toestemming paspoort/vakantie € 1.500,–

Bovengenoemde procedures op basis van maximaal 10 uren

 

Procedure tot vervangende toestemming verhuizing € 2.000,-

op basis van maximaal 15 uren

bottom of page