top of page

Internationale Kinderontvoeringen IKO

Er is sprake van internationale kinderontvoering als een kind ongeoorloofd naar een ander land wordt overgebracht of daar ongeoorloofd wordt vastgehouden door een ouder. Ongeoorloofd betekent zonder toestemming van de andere ouder of in strijd met het gezagsrecht van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had.

Nederland is net als circa 85 andere landen aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Het verdrag is van toepassing op kinderen onder de zestien jaar en beoogt de terugkeer van kinderen die ten onrechte weggehaald werden uit of vastgehouden worden in een land.

Indien uw kind naar het buitenland is ontvoerd of juist naar Nederland is ontvoerd, dan is het van belang om snel actie te ondernemen. Het is raadzaam om direct contact op te nemen met het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO).

Als uw ex-partner uw kind zonder uw toestemming naar Nederland heeft meegenomen of zonder uw toestemming in Nederland achterhoudt, dan kunt u een rechterlijke procedure starten bij de rechtbank Den Haag om uw kind terug te halen naar uw land. Dit heet een teruggeleidingsprocedure. Hiervoor is de bijstand van een advocaat benodigd.

Crossborder mediation

​Crossborder mediation is een vrijwillige procedure die ouders de gelegenheid geeft om in een internationale kinderontvoering, ondersteund door twee crossborder mediators, overeenstemming te bereiken. Tijdens de mediation wordt getracht tot een oplossing te komen, die in het belang is van het kind en voor beide ouders aanvaardbaar is. Door deze vorm van mediation wordt een lange juridische strijd tussen ouders voorkomen. De juridische procedure wordt tijdens de mediation on hold gezet. Indien de mediation niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunnen de ouders zich weer tot de rechtbank wenden en de kwestie aan de rechter voorleggen.

bottom of page